درایر جذبی کمپرسور اطلس کوپکو

درایر جذبی کمپرسور اطلس کوپکو

 

 

توضیحات

درایر جذبی کمپرسور اطلس کوپکو

روش كار مواد جاذب در درایر جذبی : 

گاز فشرده از روي مواد خشك كن داخل برج عبور كرده و ذرات بخار آب موجود در هوا جذب سطح مواد مي شود . عمل جذب تا زماني ادامه دارد كه فشار بخار آب موجود در گاز با فشار روي سطح مواد خشك كن يكي شود پس از آن ،‌ ذرات آبي كه در منافذ جسم انباشته شده است براي مرحله احياء آماده مي شوند .

عملكرد هر كانال در درایر جذبی به شرح زير مي باشد :

براي هر كانال يك پريود تعريف مي شود . مدت اين پرويد از 1 ثانيه الي 100 ساعت قابل تعريف است در بخشي از طول مدت يك پرويد كنتاكت رله خروجي آن كانال مي تواند بسته (ON TIME) و در مابقي طول پرويد باز باشد. نقطه شروع و خاتمه ON TIME توسط برنامه سيستم قابل تعريف است در صورتي كه پريود چند يا همه كانالها برابر تعريف شوند مي توان اين كانالها را لحاظ زمان شروع و خاتمه يك پريود با هم همزمان نمود براي هر كانال يك عمر (AGE) تعريف مي شود . AGE هر كانال كل مدت روشن بودن آن كانال را از زمان بكارگيري سيستم بر حسب ساعت بيان مي كند